Hoppa till innehåll Hoppa till navigering

Integritetspolicy

Integritetsmeddelande

IVT Värmepumpar (i fortsättningen" Bosch Thermoteknik AB" respektive "vi" eller "oss") är glada över ditt besök på våra internetsidor samt mobilapplikationer (tillsammans även "online-tjänst") och ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Bosch Thermoteknik AB respekterar din integritet

Att skydda din integritet vid behandling av dina personuppgifter samt säkerheten för all affärsdata är en viktig angelägenhet för oss som vi tar hänsyn till i våra affärsprocesser. Vi hanterar dina personuppgifter, vilka har samlats in under ditt besök på vår online-tjänst, konfidentiellt och endast enligt lagstadgade bestämmelser.

Skydd av personuppgifter och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

Ansvarig

Ansvarig för att behandla dina uppgifter är Bosch Thermoteknik AB; undantag förtydligas i detta integritetsmeddelande.

Våra kontaktuppgifter är följande:

Bosch Thermoteknik AB, Hjälmarydsvägen 8, 573 38 Tranås, SWEDEN, Tel.: +46 (140) 38 43 00

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Principer

Personuppgifter omfattar alla uppgifter som har att göra med en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, avtals-, boknings- och faktureringsuppgifter, som avser personens identitet.

Vi samlar in, hanterar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast när det finns en rättslig grund för detta eller du har gett oss ditt samtycke till detta, t. ex. inom ramen för en registrering.

Hanterade uppgiftskategorier

Följande uppgiftskategorier hanteras:

 • Kommunikationsuppgifter (t.ex. Namn, telefon, e-post, adress)

 • Grundläggande avtalsuppgifter (t.ex. avtalsförhållande, produkt- respektive avtalsränta, kundnummer)

 • Kundhistorik

 • Kontraktsdebiterings- och betalningsuppgifter

 • Rörelsedata

 • Tekniska data och anslutningsdata (t.ex. IP-adress, uppgifter om internetuppkoplingen)

 • Registreringsdata (t.ex. ID, användarnamn)

 • Användarinställningar (t.ex språk, tidszon)

Behandlingsändamål och rättsliga grundvalar

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av denna online-tjänst (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. b GDPR, fullgörande av avtal).

 • Kreditkontroll inför fullgörande av avtal och fakturering (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. b, lit f GDPR, berättigat intresse från vår sida för skydd mot osäkra fordringar).

 • För undersökning av störningar och av säkerhetsskäl (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, fullgörande av våra rättsliga förpliktelser på området datasäkerhet och berättigat intresse av att avlägsna störningar och av säkerheten på vår tjänst).

 • Egenreklam eller reklam för andra, samt marknadsforskning och räckviddsmätning i den mån detta är rättsligt tillåtet eller såvida du har gett oss ditt samtycke till detta. (Rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. a, lit. f GDPR, vårt berättigade intresse av behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring, så länge denna sker i enlighet med dataskyddsrättsliga och konkurrensrättsliga riktlinjer. I rättsligt hänseende görs en kontaktförfrågan i reklamsyfte bara med ditt förhandssamtycke).

 • Skydd och försvar av våra rättigheter (rättslig grundval: art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR, berättigat intresse från vår sida av åberopande och försvar av våra rättigheter).

 • För behandling och svar på (kund-)förfrågningar och meddelanden som har skickats till oss, som berör vårt företag, våra produkter och våra tjänster (Rättslig grund: artikel 6 (1) (f) GDPR, vårt berättigade intresse av kundkommunikation inom ramen för vår verksamhet; art. 6 (1) (b) GDPR, för vårt uppfyllande av avtalsmässiga åtgärder såsom upprättande av avtalserbjudanden).

Registrering

Vill du ta tjänster i anspråk som kräver att ett avtal ingås ber vi dig att registrera dig. Inom ramen för registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att upprätta och uppfylla avtalet (t. ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress, eventuellt uppgifter om önskat betalningssätt respektive om kontoinnehavare) samt eventuellt ytterligare uppgifter på frivillig basis. Obligatoriska uppgifter är markerade med en *.

Förpliktelse att tillhandahålla personrelaterade uppgifter

Beakta att såvida det finns ett avtal mellan Bosch och dig måste du tillhandahålla de personrelaterade uppgifter som krävs för upprättande, genomförande och avslut av avtalsförhållanden och för att uppfylla de därtill kopplade avtalsenliga förpliktelserna eller som vi är rättsligt förpliktigade att behandla. Utan tillhandahållande av dessa uppgifter kommer vi inte att kunna sluta, genomföra och avsluta ett avtal med dig.

Såvida databehandling inte krävs inom ramen för användningen av den här online-tjänsten, för upprättande, genomförande och avslutande av ett avtalsförhållande och inte heller föreskrivs enligt lag, är tillhandahållande av dina data frivillig. Notera att vissa funktionaliteter i våra online-erbjudanden eller våra tjänster inte kan tas i anspråk om de data som krävs inte har tillhandahållits.

Loggfiler

Vid varje användning av internet överförs automatiskt bestämda uppgifter och lagras av oss i så kallade loggfiler.

Loggfilerna sparas av oss för undersökning av störningar och av säkerhetsskäl (t.ex. för att utreda angreppsförsök) under en period på 365 dagar och raderas sedan. Loggfiler som måste bevaras ytterligare i bevissyfte är undantagna från radering tills händelsen slutligen retts ut och kan i enskilda fall föras vidare till de utredande myndigheterna. I loggfilerna sparas följande uppgifter:

 • IP-adress (Internetprotokolladress) på den slutenhet som online-tjänsten används från;

 • Namn på hämtade filer respektive uppgifter;

 • Datum och klockslag samt hämtningens varaktighet;

 • Operativsystem och uppgifter om använd webbläsare, inklusve installerade add-ons (t. ex. för Flash Player);

 • http-statuskod (t. ex. "lyckad hämtning" eller "hittade inte önskad fil").

 • överförd datamängd;

Barn

Det här online-tjänsten riktar sig till inte barn under 16 år.

Överföring av data

Överföring av data till andra ansvariga

Dina personuppgifter överförs i grund och botten bara till andra ansvariga om detta krävs för att fullgöra avtalet, vi eller tredje part har ett berättigat intresse av överföringen eller om du har gett ditt samtycke till detta. Mer information om de rättslig grundvalarna återfinns i avsnittet Behandlingsändamål och rättsliga grundvalar. Tredje part kan även vara andra företag inom Boschgruppen. Om data till tredje part överförs på grundval av ett berättigat intresse förtydligas det i detta integritetsmeddelande.

Utöver detta kan data överföras till andra ansvariga, såvida vi är förpliktigade att göra detta såvida vi på grund av rättsliga bestämmelser eller på grund av administrativt föreläggande eller domstolsbeslut.

Tjänsteleverantör (allmän)

Vi anlitar tjänsteleverantörer såsom försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, webbhotelltjänster och hotline-tjänster. Vi har noggrant valt ut de här tjänsteleverantörerna och kontrollerar dem regelbundet, i synnerhetså att de hanterar och säkrar de data du har lagrat ordentligt. Samtliga tjänsteleverantörer åläggs av oss sekretess och efterlevelse av de rättsliga bestämmelserna. Tjänsteleverantör kan även vara andra företag inom Boschgruppen.

Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare som har sitt säte utanför EES, i så kallat tredje land. I det här fallet säkerställer vi innan överföringen att mottagaren antingen har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter (t.ex. på grund av ett beslut om adekvat skydd som EU-kommissionen fattat för respektive land eller överenskommelse om EU:s så kallade standardavtalsklausuler med mottagaren) eller att du har samtyckt till överföringen.

Hos oss kan du få en översikt över mottagarna i tredje land och en kopia av bestämmelser som konkret är överenskomna för att säkerställa en lämplig nivå på skyddet av personuppgifterna. Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för detta.

Lagringstid; bevarandefrister

Vi sparar i grund och botten dina data så länge detta krävs för tillhandahållande av vår online-tjänst och de tjänster som är kopplade till tjänsten eller vi har ett berättigat intresse av ytterligare lagring (t.ex. kan vi också efter att ett avtal uppfyllts fortfarande ha ett berättigat intresse av marknadsföring per post). Därefter raderar vi dina personrelaterade uppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi måste lagra för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (t.ex. är vi på grund av skatte- och handelsrättsliga lagringstider förpliktigade att spara dokument t.ex. avtal och fakturor en viss tid).

Användning av cookies

Inom ramen för vår online-tjänst kan cookies och spårningsmekanismer komma att användas.

Cookies är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker en online-tjänst.

Spårning är möjlig med användning av olika tekniker. Vi bearbetar information i synnerhet inom ramen för pixel-teknologi respektive logfilsanalys.

Kategorier

Vi skiljer mellan cookies som krävs för att online-tjänsten ska fungera tekniskt och sådana cookies och spårningsmekanismer som inte krävs för att online-tjänsten ska fungera rent tekniskt.

Använding av online-tjänsten är generellt sett möjlig utan de cookies som inte har ett tekniskt syfte.

Tekniskt nödvändiga cookies

Med tekniskt nödvändiga cookies avses de cookies utan vilka det tekniska tillhandahållandet av online-tjänsten inte kan garanteras. Till dessa hör exempelvis cookies som lagrar data för att garantera en störningsfri återgivelse av film- respektive ljudinnehåll.

Dessa cookies raderas efter ditt besök.

Cookies som inte är nödvändiga rent tekniskt och spårningsmekanismer

Dessa cookies och spårningsmekanismer använder vi bara när du gett ditt godkännande i förväg. Undantaget från detta är den cookie, som sparar den aktuella statusen om din integritetsinställning (urvalscookie). Detta fastställs på grundval av vårt berättigade intresse. Vi delar upp dessa cookies och spårningsmekanismer i två underkategorier:

Marknadsföringscookies och spårningsmekanismer

Allmänt

Användningen av marknadsföringscookies och spårningsmekanismer gör det möjligt för oss och våra partner att visa dig ett intressebaserat utbud som är baserat på en analys av ditt användarbeteende:

 • Statistik: Genom användning av statistikverktyg mäter vi exempelvis antalet sidvisningar.

 • Omvandlingsspårning: Våra partner för omvandlingsspårning sätter en cookie på din räknare ("Conversion Cookie"), om du har kommit till vår sida via en annons från partnern i fråga. Dessa cookies slutar i allmänhet att gälla efter 30 dagar. Besöker du vissa av våra sidor och om cookien inte har gått ut, kan vi och respektive Conversion Tracking-Partner känna av att en viss användare har klickat på annonsen och på så vis letts vidare till vår sida. Detta kan också göras på olika enheter. Den information som hämtats in med hjälp av konverteringscookies används för att ta fram konverteringsstatistik och registrera det totala antalet användare som har klickat på den aktuella annonsen och leds vidare till en sida som är försedd med en tagg för konverteringsspårning.

Beakta att det vid användning av verktyget även kan ske en överföring av dina data till mottagare utanför EES, där det inte finns någon lämplig dataskyddsnivå enligt GDPR (t.ex. USA). Mer information om detta återfinns i följande beskrivning av de enskilda marknadsföringsverktygen.

 • Google Analytics Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Funktion: Analysera användarbeteenden (sidvisningar, antal besökare och besök, nedladdningar), skapa pseudonyma användarprofiler med hjälp av information på flera enheter från inloggade Google-användare (spårning över flera enheter), ge pseudonyma användarprofiler målgruppsspecifik information från Google, retargeting, UX-Testing, konverteringsspårning och retargeting i samband med Google Ads

Hantering av cookies och spårningsmekanismer

I webbläsaren och/eller i våra sekretessinställningar kan du hantera dina av cookies och spårningsmekanismer:

Notera: De inställningar du gjort berör bara den webbläsare som används.

Avstängning av samtliga cookies

Vill du stänga av samtliga cookies, gå in i webbläsarens inställningar och avaktivera skapandet av cookies. Beakta att webbsidans funktionalitet därmed kan påverkas negativt.

Externa länkar

Vår online-tjänst kan innehålla länkar till internetsidor från tredje part -leverantörer som inte är knutna till oss. Efter att du klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning med klickandet av länkar till personanknutna data (exempelvis IP-adress eller sidans URL där länken finns), eftersom tredje parts agerande naturligtvis står utanför vår kontroll. Vi ansvarar inte för behandlingen av sådana personrelaterade data från tredje part.

Säkerhet

Våra medarbetare och de tjänsteföretag som vi anlitar är förpliktigade till sekretess och efterlevnad av reglerna i tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter.

Vi vidtar alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera en lämplig skyddsnivå och dina av oss förvaltade data, i synnerhet mot risker med oavsiktlig eller olaglig radering, manipulation, förlust, förändring eller obefogad publicering respektive obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt som en följd av den tekniska utvecklingen.

Användarens rättigheter

Använd uppgifterna i avsnittet Kontakt för att åberopa dina rättigheter. Säkerställ därmed att det är möjligt att klart och tydligt identifiera din person.

Informations- och upplysningsrätt:

Du har rätt att kräva en bekräftelse från oss om vi hanterar personuppgifter om dig. Om svaret är ja, kan du kräva tillgång till de personuppgifter som vi hanterar om dig.

Rätt till korrigering och radering:

Du kan av oss kräva att felaktiga uppgifter korrigeras och - såvida de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda, – komplettering eller radering av dina uppgifter.

Detta gäller inte för uppgifter om krävs i fakturerings- och bokföringssyfte eller är föremål för lagstadgad skyldighet att spara handlingar. Om åtkomst till sådana uppgifter inte behövs inskränks dock behandlingen av dem (se följande).

Inskränkning av behandling:

Du kan kräva av oss - såvida de legala förutsättningarna är uppfyllda, att vi inskränker behandlingen av dina data.

Invändning mot databehandling vid rättslig grund "berättigat intresse":

Dessutom har du rätt att, av orsaker som uppstår i din särskilda situation, när som helst invända mot databehandlingen från vår sida, såvida denna vilar på den rättsliga grunden av "berättigat intresse". Vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina uppgifter, såvida vi inte - enligt de rättsliga bestämmelserna - kan påvisa tvingande skäl till en vidare hantering som väger tyngre än dina rättigheter.

Invändning mot direktmarknadsföring:

Dessutom kan du närsomhelst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte och därmed förknippad profiling ("Reklaminvändning"). Tänk på att det av organisatoriska skäl kan blir en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan pågående kampanj.

Återkallande av samtycke:

Om du har gett oss ditt samtycke till att hantera dina data kan du närsomhelst återkalla detta med effekt på framtiden. Lagenligheten för behandling av dina uppgifter till återkallelsen berörs inte av detta.

Uppgiftsportabilitet:

Du har fortfarande rätt att få data överförda som du ställt till vårt förfogande på ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format respektive - såvitt det är tekniskt görligt - kräva att uppgifterna överförs till tredje part.

Rätt att överklaga vid tillsynsmyndigheten:

Du har rätt att lämna in en överklagan till en dataskyddsmyndighet. För detta kan du vända dig till den dataskyddsmyndighet som är ansvarig där du bor eller den dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss. Detta är:

Integritetsskyddsmyndigheten
Fleminggatan 14
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: 08-657 61 00
Email: imy@imy.se

Ändring av integritetsmeddelandet

VI förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder såvida detta krävs på grund av den tekniska utvecklingen. I sådana fall kommer vi också att anpassa vår information till skyddet av personuppgifter. Beakta därför den senaste aktuella versionen av vårt integritetsmeddelande.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som anges i avsnittet "Ansvar för databehandling".

Om du vill utöva dina rättigheter gällande databehandling klickar du på länken nedan för att göra det: https://request.privacy-bosch.com/entity/TTSE/lang/sv-SE/?app=22e759a3-22f1-4333-b82f-db2fed9b82f8

För att rapportera incidenter som rör databehandling klickar du på följande länk: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Du når oss även på följande e-postadress:

privacy.ttse@bosch.com

För förslag och klagomål gällande behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vår dataskyddsansvariga:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
DEUTSCHLAND