Hoppa till innehåll Hoppa till navigering

Integritetspolicy

1. Information om dataskydd

IVT Värmepumpar ägt av Bosch Thermoteknik AB (i fortsättningen ”Bosch Thermoteknik AB” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt brukar kalla vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

2. Bosch Thermoteknik AB respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

3. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är Bosch Thermoteknik AB; Eventuella undantag förklaras i denna information om dataskydd.

Våra kontaktuppgifter:
IVT Värmepumpar
Bosch Thermoteknik AB
Box 1012
573 28 TRANÅS
SWEDEN
Telefon: +46-140 38 43 00

4. Insamling, behandling och användning av personuppgifter

4.1. Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

· Kontaktuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)

4.2. Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

4.3. Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och av oss anlitade tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

4.3.1. Tillhandahållande av detta onlineutbud

(rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).

4.3.2. Tillhandahållande av detta onlineutbud

(rättslig grund: fullgörande av avtal).

4.3.6. – För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl

(rättslig grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse i åtgärdande av störningar och i säkerheten i vårt utbud).

4.3.7. – Egen och andra företags marknadsföring samt marknadsundersökningar och målgruppsmätning i den omfattning lagen tillåter eller baserat på samtycke

(rättslig grund: samtycke/berättigat intresse från vår sida i direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med gällande dataskydds- och konkurrenslagstiftning).

4.3.9. – Produkt- eller kundenkäter per e-post och/eller telefon, under förutsättning att du har gett ditt uttryckliga samtycke

(rättslig grund: samtycke).

Anmärkning: Om vi anlitar ett marknadsundersökningsföretag för att genomföra en enkät agerar detta endast på uppdrag av oss och enligt våra anvisningar.

4.3.11. – Utskick av ett nyhetsbrev efter samtycke från mottagaren per e-post eller SMS/MMS

(rättslig grund: samtycke).

4.3.13. – Bevaka och skydda våra intressen

(rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra intressen).

4.4. Registrering

Om du vill kunna använda funktioner som kräver att det finns ett upprättat avtal ber vi dig att först registrera dig. Vid registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för att kunna upprätta och uppfylla avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, e-postadress, samt eventuellt ytterligare frivilliga uppgifter. Uppgifter som måste anges är märkta med *.

4.5. Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna en kort tid för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med förkortad IP-adress). För mer information om detta, se avsnittet Webbanalys.

I loggfilerna sparas i synnerhet följande information:

– IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet

– Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)

– Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker

– Namn på filer och information som öppnas

– Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick

– Överförd datamängd

– Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)

– http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

4.7. Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

4.9. Överföring av uppgifter

4.9.1. Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen. En närmare förklaring av rättslig grund hittar du i avsnittet Ändamål med behandlingen och rättslig grund. ”Tredje part” kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen. Så länge överföring av uppgifter till tredje part bygger på ett berättigat intresse förklaras den i denna information om dataskydd.

Därutöver kan uppgifter överföras till andra om vi skulle vara skyldiga att göra det enligt lag eller om en myndighet eller en domstol eller annan rättslig myndighet begär det.

4.9.2. Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för bland annat försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, värdtjänster och telefonjourtjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

4.9.4. Paketavisering

För att du ska få information om när din beställning är på väg eller finns att hämta lämnar vi inom ramen för fullgörandet av vårt avtal din e-postadress och ditt telefonnummer vidare till

DHL Freight Sweden AB
Björnstigen 85
170 73 Stockholm
Detta företag behandlar data som en fristående aktör.


4.11. Hur länge får uppgifterna sparas - Lagringstider

I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna (t.ex. kan vi även efter att ett avtal är uppfyllt fortfarande ha ett berättigat intresse i att skicka reklam med vanlig post). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av sådana uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara längre (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att behålla dokument som avtal och fakturor under en viss tid).

8. Användning av cookies

8.1. Allmänt

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker en webbplats. När du besöker webbplatsen igen skickar din webbläsare tillbaka innehållet i cookien till den aktuella leverantören och gör det på så vis möjligt att känna igen terminalenheten. Genom att läsa av cookies får vi möjlighet att anpassa vårt onlineutbud för dig och göra det lättare för dig att använda.

8.2. Stänga av och radera cookies

När du besöker våra webbplatser får du i ett popup-fönster frågan om du vill tillåta de cookies som används på vår sida eller om du vill gå till inställningarna och stänga av dem.

Om du bestämmer dig för att inte tillåta cookies sätts en opt out-cookie i din webbläsare. Denna cookie är endast till för att hålla reda på att du motsätter dig övriga cookies. Om du väljer att stänga av cookies kan det dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner på våra webbplatser. Tänk på att en opt out-cookie av tekniska skäl endast kan användas i den webbläsare där den placeras. Om du raderar cookies och använder en annan webbläsare eller en annan enhet måste du göra om avanmälan (opt-out).

Inställningsmöjligheten gäller inte cookies som sätts när du besöker tredjepartswebbplatser som tillhör andra leverantörer.

Du kan dock alltid välja att radera samtliga cookies i din webbläsare. Använd hjälpfunktionen i din webbläsare för att se hur du gör. Även detta kan dock leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner.

Du kan också gå in på nedanstående webbplats för att hantera och avaktivera användningen av cookies från tredjepartsleverantörer:

http://www.youronlinechoices.com/se/

Det är inte vi som driver denna webbplats, så vi har inget ansvar för den och vi kan inte påverka varken tillgänglighet eller innehåll.

8.3. Översikt över de cookies vi använder

I detta avsnitt hittar du en översikt över de cookies som vi använder.

8.3.1. Nödvändiga cookies

Visa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla vårt onlineutbud på ett säkert sätt. Till denna kategori hör bland annat

– Cookies som används identifiering och autentisering av våra användare

– Cookies som tillfälligt sparar vissa specifika användarinmatningar som till exempel innehåll i en kundvagn eller ett webbformulär

– Cookies som sparar specifika användarpreferenser som till exempel söknings- eller språkinställningar

– Cookies som sparar data som används för att säkerställa en felfri uppspelning av video- eller ljudinnehåll.

8.3.2. Analyscookies

Vi använder analyscookies för att kunna registrera och i statistisk form analysera användarbeteende (t.ex. vilka webbannonser våra användare klickar på, vilka undersidor de besöker och vilka sökfrågor de ställer).

9. Webbanalys

Vi är beroende av statistisk information om hur vårt onlineutbud används för att kunna göra det mer användarvänligt och för att göra målgruppsmätningar och marknadsundersökningar.

För att kunna göra det använder vi webbanalysverktygen som beskrivs i detta avsnitt.

De användarprofiler som dessa verktyg skapar med hjälp av analyscookies eller genom att analysera loggfilerna kombineras inte med personuppgifter. När det gäller användarens IP-adress används den antingen överhuvud taget inte alls av verktyget eller förkortas omedelbart efter insamling.

Leverantören av detta verktyg behandlar uppgifter som personuppgiftsbiträde endast på instruktion från oss och inte för egna ändamål.

Under varje verktyg hittar du information om den aktuella leverantören och hur du kan motsätta dig att verktyget ska samla in och behandla uppgifter.

På verktyg som arbetar med opt-out cookies är det viktigt att tänka på att avanmälansfunktionen (opt-out) är enhets- eller webbläsarberoende och normalt endast gäller just den enhet eller den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du upprepa avanmälan på alla enheter och alla webbläsare du använder.

Dessutom kan du förhindra att det över huvud taget skapas användarprofiler genom att avaktivera användningen av cookies. Mer information om detta hittar du i avsnittet Stänga av och radera cookies.

9.1. WebTrends

WebTrends tillhandahålls av WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA.

Du kan motsätta dig att detta verktyg ska samla in och analysera dina uppgifter genom att avanmäla dig via följande länk: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

9.4. Google Analytics

Google Analytics tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Vi använder Google Analytics med den extrafunktion för anonymisering av IP-adresser som Google erbjuder. Det innebär att Google förkortar IP-adresserna, i de flesta fall redan inom EU och endast i undantagsfall först i USA. Samtliga IP-adresser är dock förkortade när de sparas.

Du kan motsätta dig att detta verktyg ska samla in och analysera dina uppgifter genom att följa länken och ladda ner och installera detta webbläsartillägg som finns här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

15. Nyhetsbrev

15.1. Nyhetsbrev med registrering, rätt att återkalla

I vårt onlineutbud har du bland annat möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen genom att ta tillbaka ditt samtycke. För att avsluta prenumerationen på ett e-postnyhetsbrev klickar du på den länk som finns i nyhetsbrevet eller under Inställningar för hantering för det aktuella onlineutbudet. Du kan också höra av dig till oss via telefon, e-post eller brev, kontaktuppgifter hittar du i avsnittet Kontakt.

17. Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part – med leverantörer som vi inte har något avtal med. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av de personuppgifter (t.ex. IP-adress eller sidans URL-adress) som eventuellt överförs till tredje part i samband med att du klickar på länken, eftersom vi av naturliga skäl inte har någon kontroll över tredje parts agerande. Vi har inget ansvar för den behandling av sådana personuppgifter som tredje part utför.

18. Säkerhet

Våra medarbetare och de företag vi anlitar som tjänsteleverantörer är förbundna att respektera tystnadsplikten och följa bestämmelserna i tillämpliga dataskyddslagar.

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå och för att skydda de uppgifter om dig som vi hanterar i synnerhet mot risker för oavsiktlig eller felaktig radering, manipulering, förlust, ändring eller obehörig utlämning och obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

19. Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information:

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering:

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling:

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter:

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Invändning mot direktmarknadsföring:

Du kan också när som helst lämna in en invändning mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte (”Reklaminvändning”). Observera att det av organisatoriska skäl kan uppstå en överlappning mellan ditt återkallande och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan påbörjad marknadsföringskampanj.

Invändning mot behandling av uppgifter vid rättslig grund ”berättigat intresse”:

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter såvida den baseras på rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Återkallande av samtycke:

Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med gällande verkan. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen av dina uppgifter fram till återkallandet.

19.1. Dataportabilitet:

Vidare har du rätt att få ut de uppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och när detta är tekniskt möjligt få uppgifterna överförda direkt från oss till en tredje part.

19.2. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss. Denna är:

Datainspektionen
Drottninggatan 29, plan 5.
104 20 Stockholm
Sweden
Telephone: +46 8 657 61 00
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: +46 8 652 86 52

20. Ändring av information om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.

21. Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

För att åberopa dina rättigheter, rapportera incidenter som rör dataskydd samt förslag och klagomål beträffande behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till koncernansvarig för datafrågor:

Matthias Goebel
Koncernansvarig för dataskyddsfrågor
Informationssäkerhet och dataskydd Bosch-koncernen (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
TYSKLAND

Eller
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

22. Uppdaterad: 2018-05-03